Iulat ang Pang-aabuso

Upang mag-ulat ng pang-aabuso, pagsasamantala, pagpapabaya, o pagpapabaya sa sarili, tumawag sa:

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?