Tahanan > Mga Serbisyo > Proteksyon + Kaligtasan > Mga Serbisyo para sa Proteksiyon ng mga Matatanda > Mga Itinalagang Tagapag-ulat ng Pang-abuso Pang-adulto

Mga Itinalagang Tagapag-ulat ng Pang-abuso Pang-adulto

Ang mga Itinalagang Tagapag-ulat ay mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, lisensyado o walang lisensya na mga tagapagbigay ng serbisyong panlipunan para sa mga mahihinang matatanda, may bayad o walang bayad na mga tagapag-alaga, mga tagapag-ingat ng pangangalaga, mga pari o pastor, at iba pang mga propesyonal na nasa posisyon ng pagtitiwala na naghihinalang may pang-aabuso sa matanda o umaasang matanda o kapabayaan, kabilang ang pagpapabaya sa sarili.

Paano Mag-ulat ng Pang-aabuso

Hinihiling ng batas ng estado na agad na iulat ng mga itinalagang reporter o tagapag-ulat ang mga kaso ng pinaghihinalaang pang-aabuso o pagpapabaya sa isang matanda o umaasang matanda sa Adult Protective Services (APS).

(800) 814-0009 APS Hotline, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo

 • Mga emerhensiya:  Tumawag sa 911 kung ang isang matanda o umaasang matanda ay nasa agarang pisikal na panganib.
 • Hindi kagyat, mga ulat na online: Magsumite ng isang referral sa reporttoaps.org.
 • Mga agarang ulat: Tumawag sa APS Hotline para sa isang personal na tugon sa loob ng 24 na oras, na sinusundan ng isang nakasulat na ulat sa loob ng dalawang araw ng negosyo gamit ang Form SOC 341 (Ingles | Espanyol).
 • Hindi kagyat, mga pasalita o berbal na ulat: Tumawag sa APS Hotline upang makagawa ng isang berbal na ulat, na sinusundan ng isang nakasulat na ulat sa loob ng dalawang araw ng negosyo na gamit ang Form SOC 341 (Ingles | Espanyol). 
 • Pang-aabuso sa pananalapi: Dapat tawagan ng mga institusyong pampinansyal ang hotline ng APS upang gumawa ng isang berbal na ulat, na sinusundan ng isang nakasulat na ulat sa loob ng dalawang araw ng negosyo na gamit ang Form SOC 342.

Isumite ang Form SOC 341 o 342:  I-Fax sa (415) 355-2462, o ihulog sa PO Box 7988, SF, CA 94120-7988, Attn: APS. 

Tanong? Tumawag sa APS Hotline upang makipag-usap sa isang APS Integrated Intake Social Worker. 

Sino ang isang Itinalagang Tagapag-ulat?

Ang mga halimbawa ng Itinalagang Tagapag-ulat ay kinabibilangan ng: 

 • Mga tagapag-ingat ng pangangalaga at mga propesyonal sa kalusugan
 • Mga departamento ng kapakanan ng County
 • Mga empleyado ng:
  • Mga makataong lipunan at mga ahensya ng pagkontrol ng hayop
  • Mga kagawaran ng pagpapatupad at bumbero
  • Mga nagpapatupad ng pangkapaligirang kalusugan at code ng gusali
  • Mga institusyong pampinansyal na naghihinala ng pang-aabuso sa pananalapi
 • Mga kasapi ng pari o pastor
 • Anumang iba pang proteksiyon, pampubliko, sekta, kalusugang pangkaisipan, pribadong tulong o ahensya ng adbokasiya, o taong nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan o serbisyong panlipunan
 • Sinumang tumatannggap ng buo o pansamantalang responsibilidad para sa pangangalaga o pag-iingat

Para sa mga katanungan tungkol sa iyong katayuan bilang isang itinalagang reporter, tumawag sa (800) 814-0009. 

Kailan Mag-uulat

Ang Batas ng California, sa ilalim ng Welfare & Institutions Code para sa Elder Abuse, ay naglaan ng sapilitang pag-uulat ng pang-aabusong pisikal, kapabayaan, kapabayaan sa sarili, pang-aabusong sekswal, pagdurusa sa pag-iisip, pang-aabuso sa pananalapi, pag-iisa, pag-iwan o pagdukot sa isang matanda o umaasang nasa hustong gulang na kapag:

 • Iniulat ng biktima na may nangyaring pang-aabuso o may kaalaman sa pang-aabuso
 • Ang itinalagang reporter ay nagmasid sa insidente  
 • Kapag ang isang pinsala o kondisyon ay makatuwirang humantong sa paghihinala ng reporter na may nangyaring pang-aabuso

Ang pagkabigo ng isang itinalagang na reporter na mag-ulat ng pinaghihinalaang pang-aabuso at / o pagpapabaya ay isang pagkakamali. Kapag ang pang-aabuso ay nagreresulta sa pagkamatay o malaking pinsala sa katawan ng matanda, ang mga parusa sa kabiguang mag-ulat ay sintensiyang hanggang isang taon sa bilangguan ng county, multa na $ 5,000, o pareho.

Matuto nang higit pa tungkol sa pagkilala sa mga palatandaan ng pang-aabuso

Pagiging kompidensiyal

Ang pagkakakilanlan ng lahat ng taong nag-uulat ay lihim. Ang paglabag sa statutory confidentiality ay isang pagkakamali. Maaaring ibunyag ng APS ang mga pangalan ng mga partidong nag-uulat doon lamang sa ibang mga ahensya ng pagsisiyasat na tinutukoy ng batas.

Walang sinumang kinakailangang mag-ulat ng pang-aabuso sa nakatatanda ang magkakaroon ng pananagutang kriminal para sa pag-uulat ng pinaghihinalaang pag-abuso.

Walang superbisor o tagapangasiwa ang maaaring hadlangan o ipagbawal ang pag-uulat.

Ang isang biktima ng pang-aabuso ay maaaring tumanggi o mag-alis ng pahintulot sa anumang pagsisiyasat o pagkakaloob ng mga serbisyo, na sinimulan bilang resulta ng ulat, maliban kung di-umano ay may paglabag sa Penal Code .

Pagsasanay ng Itinalagang Tagapag-ulat

Ang libre, 90-minuto na online na pagsasanay ay nagbibigay ng pangunahing impormasyon tungkol sa mga kinakailangan sa itinalagang pag-uulat. Para sa dalubhasang pagsasanay, ang mga ahensya ay maaaring makipag-ugnayan sa kanilang lokal na APS o mga tanggapan ng Ombudsman Program ng Long-Term Care.