Patakaran ng Data

Bilang isang kaginhawaan sa mga potensyal na gumagamit, ang Lungsod at County ng San Francisco ("Lungsod") ay gumagawa ng iba't ibang mga database ("Data") na magagamit para ma-download sa pamamagitan ng website na ito. Ang iyong paggamit ng Data ay napapailalim sa mga term na ito ng paggamit, na bumubuo ng isang ligal na kasunduan sa pagitan Mo at Lungsod at County ng San Francisco ("Lungsod"). Ang ligal na kasunduang ito ay tinukoy bilang "Mga Tuntunin sa Paggamit."

Pagtanggap ng Mga Tuntunin ng Paggamit

A. Nangangahulugan ng Pagtanggap Upang magamit ang alinman sa Data, Dapat kang sumang-ayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit. Sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng alinman sa: (1) Ang pag-click upang tanggapin ang Mga Tuntunin ng Paggamit; o (2) Ang pag-download o paggamit ng alinman sa Data o anumang Gawa na Derivative, kung saan naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ituturing ng Lungsod ang iyong pag-download o paggamit ng Data o isang Derivative Work bilang isang pagtanggap sa Mga Tuntunin ng Paggamit mula sa puntong iyon pasulong

B. Awtoridad na Tanggapin Kinakatawan mo na mayroon kang ganap na kakayahan at awtoridad na tanggapin ang Mga Tuntunin sa Paggamit. Kung tinatanggap mo sa ngalan ng iyong pinagtatrabahuhan o ibang nilalang, kinakatawan mo na mayroon kang buong awtoridad na ibubuklod ang iyong employer o ang iba pang nilalang sa Mga Tuntunin ng Paggamit.

Kahulugan

Ang "Data" ay nangangahulugang alinman sa data na magagamit para ma-download sa pamamagitan ng sfhsa.gov at may kasamang anumang mga pag-update sa data na iyon. Ang "Derivative Work" ay nangangahulugang isang gawa na nakabase sa anumang paraan o sa anumang saklaw sa Data kasama na walang limitasyon ng anumang gawain na gumagamit ng alinman sa Data sa isang binagong form. Ang "Ikaw" o "Iyong" ay tumutukoy sa sinumang indibidwal o nilalang na naglalayong gamitin ang Data.

Ang Mga Karapatan sa Intelektwal na Pag-aari ng Lungsod Hindi Naapektuhan

Kung inaangkin o hangarin ng Lunsod na protektahan ang anumang mga patent, copyright, o iba pang mga karapatang intelektwal na ari-arian sa anumang Data, ipapahiwatig ng website sa file na naglalaman ng nasabing Data o sa pahina kung saan mai-access ang nasabing Data. Ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay hindi nagbibigay sa iyo ng anumang pamagat o karapatan sa anumang patent, copyright, o iba pang mga karapatang intelektwal na pag-aari na maaaring makuha ng Lungsod o iba pa sa Data.

Pagsasama ng Mga Warantiya

A. Ang Data ay naglalaman ng impormasyon at data na naipon at naproseso ng Lungsod at mga ikatlong partido. Ang Lungsod ay walang ginagawang representasyon o garantiya na ang impormasyon na nilalaman sa Data ay tumpak, totoo o tama. Sa paggamit ng Data, nauunawaan at sumasang-ayon ka na ang impormasyon na nilalaman nito ay napapailalim sa pagkakamali, at hindi maiasa kung walang pag-verify o pagsusuri sa site.

B. Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ang iyong paggamit ng Data ay nasa iyong sariling peligro. Ang Data ay ginawang magagamit sa batayan ng "gaya ng" at "magagamit" nang walang anumang mga garantiya ng anumang uri, ipinahayag man o ipinahiwatig, kasama ang walang limitasyong ipinapahiwatig na mga garantiya ng merchantability, fitness para sa isang partikular na layunin, at hindi paglabag. Kung mayroong isang error, hindi tumpak, o iba pang kakulangan sa Data, ipinapalagay mo ang buong gastos ng pagwawasto ng anumang pagkakamali, hindi tumpak o kakulangan.

C. Walang payo o impormasyon, oral man o nakasulat, na nakuha mo mula sa Lunsod o sa pamamagitan o mula sa Data ay lilikha ng anumang garantiyang hindi malinaw na isinasaad sa Mga Tuntunin ng Paggamit

Limitasyon ng Pananagutan at Indemnidad

A. Sa anumang kaganapan ay hindi mananagot ang Lunsod para sa anumang direktang, hindi direkta, nagkataon, kinahinatnan o espesyal na pinsala (kabilang ang walang limitasyon, pagkawala ng paggamit, oras o data, abala, pagkawala ng komersyal, nawala kita o pagtitipid, o gastos ng computer kagamitan at software), sa buong sukat na maaaring ma-reflaim ng batas, o para sa anumang paghahabol laban sa Iyo ng anumang ikatlong partido. Sa anumang kaganapan ay hindi mananagot ang Lunsod para sa anumang pag-angkin, kabilang ang mga pag-angkin ng mga third party, para sa pagkawala o pinsala na nagmula sa maling data o impormasyon na nilalaman sa Data.

B. Sa buong sukat na pinahihintulutan ng batas, Kayo ay bibigyan ng utang na loob at i-save ang hindi nakakapinsala sa Lungsod, mula sa anumang pag-angkin, pagkawala, pinsala, pinsala o pananagutan ng anumang uri, kalikasan at paglalarawan (kabilang ang, nang walang limitasyon, nagkataon at may bunga na pinsala, mga gastos sa korte. , mga bayarin ng abugado at mga gastos sa pagsisiyasat), na lumitaw nang direkta o hindi tuwiran, sa kabuuan o sa bahagi, mula sa Iyong paggamit ng Data, kasama nang walang limitasyon Ang iyong paggamit ng Data sa isang Likas na Gawain. Bilang karagdagan sa Iyong obligasyong ibigay ang utang na loob sa Lunsod, Ikaw ay partikular na kinikilala at sumasang-ayon na mayroon kang isang agaran at independiyenteng obligasyon na ipagtanggol ang Lungsod mula sa anumang pag-angkin na talagang o potensyal na nahulog sa loob ng probisyon ng indigasyong ito, kahit na ang mga paratang ay o maaaring walang basehan. hindi totoo o mapanlinlang, na obligasyon ay lumitaw sa oras na ang nasabing pag-angkin ay hinatid sa Iyo ng Lungsod at magpapatuloy sa lahat ng oras pagkatapos.

Pagtanggap ng Iba pang mga Kondisyon

Para sa tiyak ng Data, maaaring mayroong mga karagdagang termino at kundisyon na nakasaad sa file na naglalaman ng nasabing Data o sa pahina kung saan mai-access ang nasabing Data. Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ikaw ay nakatali sa naturang mga karagdagang tuntunin at kundisyon.

Pangkalahatang Probisyon

A. Ang Mga Tuntunin sa Paggamit ay dapat pamamahalaan at isinalin sa ilalim ng mga batas ng Estado ng California nang walang pagsasaalang-alang sa salungat sa mga probisyon ng batas. Ang anumang pagtatalo na lumabas mula sa Mga Tuntunin ng Paggamit ay dapat isailalim sa eksklusibong lugar ng mga korte ng estado at pederal sa loob ng Northern District ng California, at Ikaw at ang Lungsod ay nagpapahintulot sa lugar at hurisdiksyon ng mga korte.

B. Walang pagbabago sa mga Tuntunin ng Paggamit, o anumang pag-alis ng anumang mga karapatan, ay magiging epektibo maliban sa pamamagitan ng isang instrumento sa sulat na nilagdaan ng Ikaw at Lungsod, at ang pag-alis ng anumang paglabag o default ay hindi bumubuo ng anumang iba pang karapatan dito o anumang kasunod na paglabag o default.

C. Ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay naglalaman ng buong kasunduan at pag-unawa sa pagitan Mo at Lungsod na may paggalang sa paksang pinag-uusapan dito at ganap na palitan at palitan ang lahat ng naunang kasunduan, pag-unawa at representasyon. Sa anumang kaganapan ay magiging epektibo ang anumang mga karagdagang termino o kundisyon maliban kung malinaw na tinanggap ng Lungsod nang nakasulat.

D. Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin sa Paggamit ay gaganapin na hindi wasto ng isang korte ng karampatang hurisdiksyon, kung gayon ang natitirang mga probisyon ay mananatili sa buong puwersa at epekto.

E. Maaaring baguhin ng Lungsod ang Mga Tuntunin ng Paggamit sa pamamagitan ng pag-post ng paunawa ng mga naturang pagbabago sa pahinang ito. Ang anumang pagbabago ay epektibo sa pag-post, maliban kung ipahiwatig.

F. Sumasang-ayon ka na, kung ang Lunsod ay hindi nag-eehersisyo o nagpapatupad ng anumang ligal na karapatan o lunas na nilalaman sa Mga Tuntunin ng Paggamit (o na ang Lungsod ay nakikinabang sa ilalim ng anumang naaangkop na batas), hindi ito dadalhin upang maging isang pormal na pagtanggi ng mga karapatan ng Lunsod at ang mga karapatan o remedyong iyon ay magagamit pa rin sa Lungsod. Ang anumang pag-alis ng anumang probisyon ng Mga Tuntunin sa Paggamit ay magiging epektibo lamang kung ang Lungsod ay malinaw na nagsasaad sa isang naka-sign na pagsulat na tinatanggihan nito ang isang tinukoy na probisyon.