Iyong Mga Karapatang Sibil, Apela, at Pagdinig

Humiling ng pagdinig ng estado: 

Kung ikaw ay isang kliyente ng mga benepisyong pinondohan ng estado at pederal, tulad ng CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal, at In-Home Supportive Services (IHSS): 

  • Tumawag sa  (800) 952-5253
  • O ipadala ang mga nakasulat na kahilingan sa Human Services Agency Appeals Unit sa S600, PO Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988.

Humiling ng pagdinig ng County Adult Assistance Program (CAAP): 

  • Tumawag sa (415) 558-1177 (24 oras). 
  • O mga kahilingan sa koreo sa CAAP Fair Hearings #WS20, PO Box 7988, San Francisco, CA 94120.  

Tinitiyak ng mga regulasyon ng Civil Rights Division 21 na ang pangangasiwa ng tulong sa publiko at mga programa sa serbisyong panlipunan ay walang diskriminasyon, at walang sinuman ang dapat, dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, kaugnayan sa pulitika, relihiyon, katayuan sa pag-aasawa, kasarian, edad o kapansanan (para sa buong listahan ng mga protektadong klase, tingnan ang Form 8019 sa ibaba) ay hindi kasama sa paglahok sa, pagkakaitan ng mga benepisyo ng, o sasailalim sa diskriminasyon sa ilalim ng anumang programa o aktibidad na tumatanggap ng tulong pinansyal ng pederal o estado.

Ang mga Aplikante/Tanggap ay may karapatan sa pantay na pagtrato sa pagtanggap ng mga serbisyo mula sa SFHSA. Ang mga Aplikante/Tanggap ay may karapatan sa mga libreng serbisyo ng interpreter kung nahihirapan silang magsalita, magbasa, o umunawa ng Ingles. Kung ang mga Aplikante/Tumatanggap ay may kapansanan, may karapatan silang tumanggap ng tirahan para tulungan silang mag-apply at makatanggap ng tulong, benepisyo, o serbisyo (PUB 86).

Paano magsumite ng reklamo sa karapatang sibil kung ikaw ay isang kliyente ng SFHSA

Karagdagang impormasyon

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?