Tahanan > Mga Serbisyo > Pabahay

Pabahay

Nagbibigay ang Lungsod ng iba't ibang mga serbisyo sa suporta sa San Franciscans na nakakaranas ng kawalan ng tirahan o nanganganib na mawalan ng tirahan. 

Mga Tumatanggap ng Benepisyo ng SFHSA

Kung matatanggap mo ang mga benepisyo sa ibaba, maaari kang maging kwalipikado para sa transisyonal at pangmatagalang pabahay, emergency shelter, o tulong sa pagpigil sa pagpapalayas. Makipag-ugnayan sa: 

Kawalan ng Tahanan at Pansuportang Pabahay (HSH)

Ang HSH ay nagbibigay sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan ng emergency shelter at transisyonal na pabahay at access sa pagkain, shower, at mga serbisyo sa trabaho.

Pumunta sa HSH

Adult Probation Department (APD) 

Pinopondohan ng ADP ang 312 na yunit ng pabahay at dalawang programa ng subsidy sa pagpapaupa na nagbibigay ng transisyonal na pabahay at ang katatagan na kailangan upang muling itayo ang mga buhay. 

Pumunta sa ADP